Entertainment One Ltd. en al haar  verbonden (dochter en/of zuster en/of overige verbonden (gecontroleerde))  vennootschappen ("eOne") heten u van harte welkom op hun groep van websites (elk een "Site" genoemd). Door gebruik te maken van deze Sites, stemt u in en gaat u volledig akkoord met de onderstaande Gebruiksvoorwaarden en met alle beleids- en richtlijnen die erin gespecificeerd staan (waaronder maar niet beperkt tot ons Privacybeleid www.entertainmentone.com/Privacybeleid en Cookiebeleid www.entertainmentone.com/cookiebeleid). Als u niet akkoord gaat met deze Gebruiksvoorwaarden, mag u deze Site(s) niet bezoeken of anderszins gebruiken. eOne behoudt zich het recht voor om op elk gewenst moment deze Gebruiksvoorwaarden aan te passen, te wijzigen of anderszins te updaten en wij adviseren onze bezoekers om deze voorwaarden van tijd tot tijd opnieuw door te lezen.

De Site(s) en alle inhoud en informatie die zij nu of in de toekomst bevatten (waaronder maar niet beperkt tot teksten, foto's, afbeeldingen, illustraties, graphics, designs, audiofragmenten, video's, uitzendschema's, gidsen, promotionele prijsvragen, persberichten, artikelen, planningen, recepten, beoordelingen en data evenals handelsmerken en -namen, labels, product designs, auteursrechten, logo's, domeinnamen, code, patenten en/of enige andere vorm van intellectuele eigendom) zijn eigendom van of in licentie gegeven door eOne of haar partners, en worden beschermd door het auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Alle namen, titels, logo's en ontwerpen op de Site(s) die namen, titels, logo's of merken van eOne bevatten, zijn het exclusieve eigendom en de gedeponeerde handelsmerken van eOne of van haar partners. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de webmaster is het verboden om dergelijke informatie aan te passen, te publiceren, vast te leggen, uit te voeren, uit te zenden, over te dragen, te verkopen, in licentie te geven, te reproduceren, opnieuw te plaatsen, te gebruiken voor adaptaties, te onderwerpen aan reverse engineering, te uploaden, te linken aan andere informatie, te distribueren, te exploiteren of te wijzigen. HET ONBEVOEGD GEBRUIKEN, KOPIËREN, REPRODUCEREN, WIJZIGEN, PUBLICEREN, HERPUBLICEREN, UPLOADEN, FRAMEN, DOWNLOADEN, PLAATSEN, UITZENDEN, DISTRIBUEREN, DUPLICEREN OF ENIG ANDER MISBRUIK VAN MATERIAAL OP DE SITE(S) IS TEN STRENGSTE VERBODEN.

DISCLAIMER

U bezoekt de Site(s) op uw eigen risico. eOne, zijn dochterondernemingen, filialen, opvolgers, rechtverkrijgenden, agenten, functionarissen, directeuren, werknemers, vertegenwoordigers, licentiegevers of licentiehouders zijn niet verantwoordelijk voor enige schade van welke aard dan ook die voortvloeit uit of in verband staat met het gebruik van de Site(s) of van de website(s) waarnaar gelinkt wordt.

De Site(s) zijn mogelijk van tijd tot tijd niet beschikbaar door onderhoud, technische storingen of om andere redenen. eOne aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de eventuele onmogelijkheid om de Site(s) te gebruiken, of voor eventuele vertragingen, onderbrekingen, fouten, defecten of weggelaten of verwijderde data die gebruikers van de Site(s) kunnen ondervinden. Ook garandeert eOne niet dat de Site(s) en de functies die ze bevatten of de website(s) van derden waarnaar gelinkt wordt altijd beschikbaar, ononderbroken of foutloos zijn, dat defecten gecorrigeerd zullen worden of dat de Site(s) of de server waarop ze gehost worden vrij van virussen of andere potentieel schadelijke elementen zijn.

Alle informatie op onze Site(s) is enkel bedoeld voor informatieve doeleinden. Hoewel wij ernaar streven om accurate en bruikbare informatie te verstrekken, erkennen we dat fouten van tijd tot tijd kunnen voorkomen. eOne, haar informatieleveranciers en alle derde partijen die mogelijkerwijs hebben bijgedragen aan de Site(s) staan niet in voor de betrouwbaarheid, nauwkeurigheid, tijdigheid, bruikbaarheid of volledigheid van de informatie op de Site(s). Voordat u, op basis van alle informatie die u op de Site(s) aantreft, een beslissing neemt of handelt, dient u eerst alle daarvoor relevante feiten na te trekken.

DE SITE(S) EN ALLE DAAROP VERSTREKTE INFORMATIE (INCLUSIEF DE WEBSITES VAN DERDEN WAARNAAR GELINKT WORDT) WORDEN “IN DE HUIDIGE STAAT”; "ZOALS AANGEBODEN" EN "INCLUSIEF ALLE GEBREKEN" GEPRESENTEERD, EN ZONDER GARANTIES OF TOEZEGGINGEN VAN ENIGE AARD, HETZIJ UITDRUKKELIJK, HETZIJ GEÏMPLICEERD, WAARONDER, ZONDER BEPERKINGEN, GEÏMPLICEERDE GARANTIES VAN TITEL, TIJDIGHEID, VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, NIET-INBREUKEN OF GARANTIES OP BASIS VAN STATUUT OF EEN ANDERE WETTELIJK BINDENDE OVEREENKOMST UIT EEN VERKOOPSTRANSACTIE OF UIT HANDELSGEBRUIK.

BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING

U gaat ermee akkoord dat eOne en haar moederbedrijven, filialen, dochterondernemingen, licentiegevers, opvolgers, rechtverkrijgenden en agenten en elk van hun respectievelijke functionarissen, directeuren, werknemers, vertegenwoordigers en licentiegevers (de "Gevrijwaarde Partijen") niet aansprakelijk zijn voor schade, van welke aard dan ook, jegens u of een derde partij, die voortvloeit uit het gebruik van de Site(s). U BEGRIJPT DAT U MOGELIJK AFSTAND MOET DOEN VAN RECHTEN DIE BETREKKING HEBBEN OP CLAIMS DIE OP DIT MOMENT ONBEKEND OF ONVERWACHT ZIJN. Door deze Site(s) te bezoeken, gaat u akkoord met het feit dat de Gevrijwaarde Partijen gevrijwaard worden van en tegen alle juridische claims, acties, rechtszaken of procedures, evenals alle verliezen, aansprakelijkheid voor schade, kosten en uitgaven (inclusief redelijke juridische kosten) die voortvloeien uit: (i) een onjuiste voorstelling, incorrect handelen of nalatigheid door u in verband met uw gebruik van de Site(s), (ii) het niet-nakomen door u van deze Gebruiksvoorwaarden, (iii) enige schending door u van uw hieronder vermelde garanties, en/of (iv) eventuele aanspraken van derden die voortvloeien uit of verband houden met uw bezoek aan of gebruik van de Site(s).

AANBEVELINGEN

Alle meningen, opinies en ideeën die tot uiting komen in de artikelen, verhalen, columns of ander materiaal dat gepubliceerd werd op de Site(s), zijn die van de auteur en weerspiegelen niet de standpunten van eOne of die van een van haar moederbedrijven, filialen, dochterondernemingen, licentiegevers, opvolgers, rechtverkrijgenden, partners, licentiehouders en agenten en elk van hun respectievelijke functionarissen, directeuren, werknemers, vertegenwoordigers en licentiehouders. Verwijzingen naar een product, proces, publicatie of dienst van een derde partij door het noemen van een handelsnaam of -merk, een domeinnaam, labels, logo's, fabrikant of anderszins betekenen of impliceren geen goedkeuring of aanbeveling door eOne of door een van de Vrijgestelde Partijen. In voorkomend geval zijn gebruikers van de Site(s) zelf verantwoordelijk voor het inwinnen van professioneel advies, met betrekking tot de informatie, meningen, adviezen of inhoud die op de Site(s) wordt aangeboden. eOne is niet verantwoordelijk voor de goederen en diensten van adverteerders of andere partners van eOne waarnaar onze Site(s) linken en kan niet garant staan voor de prestaties ervan. Een link naar een andere website betekent geen aanbeveling van die site (of van de producten, diensten of ander materiaal die op die site worden aangeboden) door eOne of een van de Vrijgestelde Partijen. Bovendien biedt eOne geen enkele waarborg, garantie of ondersteuning voor de producten, informatie of materialen die u aantreft, aankoopt of verwerft als gevolg van een advertentie, informatie of aanbieding op een van de Site(s) of op een van de websites waarnaar vanaf de Site(s) gelinkt wordt.

JURISDICTIE

eOne is een Canadees bedrijf dat genoteerd staat op de London Stock Exchange en haar hoofdkantoor heeft in Toronto, Ontario, Canada. Bijgevolg gaat u, wanneer u de Site(s) bezoekt, ermee akkoord dat alle zaken die betrekking hebben tot de Site(s) beheerst worden door en geïnterpreteerd worden in overeenstemming met de wetten van de provincie Ontario en de wetten van Canada die daarop van toepassing zijn (in verband met de conflicten van wettelijke bepalingen daarvan) en, verder, dat u zich onderwerpt aan de bevoegdheid van de rechtbanken van de provincie Ontario en dat u documenten met betrekking tot aanvang van juridische procedures die aangetekend worden verzonden, accepteert.

U mag de Site(s) niet bezoeken wanneer dat bij wet verboden is in het land waar u woonachtig bent.

BIJDRAGEN (INCLUSIEF ONGEVRAAGDE BIJDRAGEN)

eOne hoort graag de reacties van haar klanten en gebruikers en ziet graag uw feedback over onze films, tv-shows, inhoud en Site(s) tegemoet. Dat gezegd zijnde, eisen we dat u uw inbreng beperkt tot bestaande producten en geen creatieve ideeën, suggesties of materialen inzendt.

Hoewel het via deze pagina mogelijk is om inhoud of materiaal aan eOne te bezorgen, zoals zonder beperkingen foto's, geschriften, muziek, video en/of audio-opnamen, computergraphics, illustraties, gegevens, vragen, opmerkingen, suggesties of persoonlijk identificeerbare informatie ("bijdragen"), accepteert eOne geen ongevraagde bijdragen (met inbegrip van ideeën voor films, tv-programma's, producties van welke aard dan ook, websites, mobiele apps, boeken of andere producten, diensten of ideeën). Wij streven ernaar om toekomstige misverstanden bij het ontwikkelen van projecten door eOne of haar partners (zowel intern als door derden) uit te sluiten. Met die aanname in gedachten vragen wij u vriendelijk om geen ongevraagde bijdragen aan eOne via de Site(s) te bezorgen.

Echter, wanneer u toch besluit om een dergelijke ongevraagde bijdrage te sturen, garandeert u dat de bijdrage gemaakt door u: (i) uw eigen originele werk is en u het recht hebt om deze aan eOne voor te leggen met het oog op bovenstaande doeleinden, (ii) geen inbreuken doet op de rechten van derden, en (iii) niet onrechtmatig is en geen materiaal bevat dat obsceen, beledigend, haatdragend of opruiend is, en u aanvaardt dat u door uw inzending aan eOne het volledige, onvoorwaardelijke, onbeperkte en onherroepelijke wereldwijde recht en licenties verleent om uw bijdrage zoals ingezonden, inclusief de mogelijkheid om deze te gebruiken en te verspreiden, te verkopen, te wijzigen, aan te passen, te vertalen, te integreren in andere werken (en er anderszins afgeleid werken op te baseren), te verzenden, uit te zenden en op enige andere wijze te exploiteren, met welk doel dan ook, zonder kennisgeving of vergoeding aan u. Daarnaast geeft u de toestemming voor alle relevante handelingen of veronachtzamingen die betrekking hebben op uw morele rechten (indien die er zijn) die op een dergelijke bijdrage kunnen rusten en die anderszins misschien een inbreuk op of een schending van deze rechten kunnen vormen. Ook ziet u (voor zover toegestaan door de wet) af van alle morele rechten die op een dergelijke bijdrage kunnen rusten, zelfs als dat materiaal wordt gewijzigd of aangepast op een manier die niet aangenaam is voor u.

KINDEREN EN JONGEREN

De Site(s) zijn gericht op gebruikers van verschillende leeftijden. Er zijn echter geen leeftijdsbeperkingen aan de toegang tot de Site(s). Gebruikers onder de 18 jaar mogen alleen gebruik maken van de Site(s) met de toestemming van een ouder of voogd. De ouders of voogden van personen onder de 18 dienen deze Gebruiksvoorwaarden zorgvuldig door te lezen. Bijdragen ingediend en/of gelezen door minderjarigen, zijn onderworpen aan de toestemming van een ouder of voogd. Wij adviseren ouders of voogden die toestaan dat minderjarigen de Site(s) gebruiken om met minderjarigen te communiceren over hun online veiligheid.

VARIA

Deze Gebruiksvoorwaarden mogen niet worden gewijzigd, en er kan geen afstand worden gedaan van enige verplichting, zonder schriftelijke toestemming van eOne. Deze Algemene Voorwaarden vervangen en annuleren alle eerdere onderhandelingen en afspraken tussen u en eOne. Enige nalatigheid van eOne of een partij bij het toezicht op de naleving van enige bepaling in deze Algemene Voorwaarden betekent niet dat eOne afstand doet van deze bepaling of van enige andere conditie die hierin vervat zit. Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden door een rechtbank als nietig of onuitvoerbaar wordt verklaard, is die uitspraak op geen enkele wijze van invloed op de overige bepalingen in deze Algemene Voorwaarden, op de toepassing van die bepaling in een andere situatie of op de geldigheid of afdwingbaarheid van deze Algemene Voorwaarden. Een dergelijke bepaling kan enkel worden gewijzigd of aangepast wanneer het noodzakelijk is om deze binnen de wettelijke vereisten te brengen.

Deze Algemene Voorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van Engeland en Wales die daarop van toepassing zijn (zonder verwijzing naar wetsconflicten) en elke partij dient zich te onderwerpen aan de jurisdictie van de rechtbanken van Londen, Engeland en aan de eis om documenten met betrekking tot de aanvang van juridische procedures die aangetekend worden verzonden te accepteren.

DOOR HET VERDERE GEBRUIK VAN DE EONE-WEBSITE VERKLAART U ZICH AKKOORD OM ALLE HIERIN VASTGELEGDE VOORWAARDEN EN CONDITIES NA TE LEVEN.